Tarbija õigused puhkuseosaku ostul

Enne puhkuseosaku ostu- ehk ehitise ajutise kasutamise lepingule allakirjutamist loe see hoolikalt läbi, vajaduse korral lase seda endale tõlkida ja segaseid kohti selgitada. Puhkuseteenuse pakkuja on kohustatud ostjat informeerima lepingust taganemise õigusest. Ajalimiit selle õiguse kasutamiseks tuleneb Euroopa Liidu direktiivist 94/47/EÜ, mis nõuab järgmist: 

Lepingut sõlmides veendu, et lepingust taganemise võimalus oleks lepingusse sisse kirjutatud ja selgita ka tingimused, kuidas tuleks seda võimalust realiseerida. Kui oled otsustanud lepingust taganeda, tee seda kirjalikult, tõestamist võimaldaval viisil. Kui saadad lepingust taganemise teate posti teel, siis kasuta registreeritud posti (tähitud kiri, mille koopia ja saatekviitung hoidke alles) ja veendu selles, et postitempel näitaks kirja väljasaatmist lepingu sõlmimisest möödunud 10-päevase perioodi sees.
Ära maksa mingit käsiraha või sissemaksu puhkuseosakute esitluse juures või enne, kui seadusega ettenähtud lepingust taganemise periood (10 kalendripäeva) on möödunud. Müüja rikub seadust, kui nõuab ostjalt käsiraha maksmist juba kauba esitluse käigus. Tarbija peaks olema ettevaatlik müüja poolt kauba esitluse juures pakutavate kingituste või muude peibutiste (söök ja jook, loteriipiletid ja võimalus nendega midagi võita jms) vastuvõtmisega, sest need võivad tarbijat otsuse tegemisel mõjutada või häirida.

Ostjatel on õigus saada lepingut sõlmides igakülgset teavet puhkuseosaku olemusest ja oodatavatest kuludest ning need andmed moodustavad lepingu kohustusliku osa. Nõutavate andmete hulgas (vt võlaõigusseadus §-d 380, 381) on ehitise ja selle kasutusõiguse kirjeldus, olemasolevate ühisrajatiste kasutamise tingimused, ehitise korrashoiu ja majapidamise põhimõtted, makstavad tasud ja tarbija võimalused ehitise kasutusõigust vahetada või võõrandada. Kui ostetav kasutusõigus puudutab projekteeritavat või pooleliolevat ehitist, siis on ostjale esitatava teabe osas lisanõuded, mis võimaldavad hinnata objekti valmimisega seotud asjaolusid.

Lisaks eespool mainitud 10-päevasele lepingust taganemise perioodile näeb seadusandlus ette võimaluse, et ostja võib ehitise ajutise kasutamise lepingust lahti öelda 3 kuu jooksul pärast selle allakirjutamist (vt v
õlaõigusseadus § 383), kui lepingule esitatavad nõuded ei ole täidetud. Kui ostjale saadetakse puuduvad andmed enne 3 kuu möödumist, siis tuleb nimetatud 10-päevast taganemistähtaega hakata lugema alates andmete esitamisest. Kui ostja on lepingust taganemisest õigeaegselt teatanud, siis on tal õigus tagasi saada makstud raha või kasutatud krediidisummad.