Väiksemate kohtuvaidluste menetlus on täiendavaks võimaluseks tarbijale, kellel ei ole õnnestunud lahendada vaidlust mõne teise liikmesriigi kauplejaga.

Juhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse alustamiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusega nr 2015/421 on loodud Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, mille eesmärgiks on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste väiksemate kohtuvaidluste menetlemist ning vähendada kohtumenetlusega kaasnevaid kulusid. Määrus on kohaldatav kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, välja arvatud Taanis. Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on vaidluspooltele kättesaadav alternatiivina liikmesriikide õiguses sätestatud menetlustele.

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust saab kasutada piiriülestes tsiviil- ja kaubandusasjades, kui nõude väärtus ei ületa 5000 Eurot.

Kohtumenetlus peaks alati jääma siiski viimaseks võimaluseks probleemi lahendamisel. Vaidluse korral tuleks esmalt püüda kauplejaga läbirääkida, et leida rahuldav lahendus. Kui see ei anna soovitud tulemust, tasuks võimalusel kasutada kohtuväliseid kaebuse lahendamise skeeme (Alternative Dispute Resolution).

Kui vajad abi ja nõu, kuidas kauplejale pretensiooni esitada, milliseid kohtuväliseid kaebuse lahendamise võimalusi kasutada või kuidas alustada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust, võta ühendust Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusega:

Pronksi 12
10117 Tallinn, Eesti
e-post: consumer@consumer.ee
koduleht: www.consumer.ee

1. samm – Nõudevormi esitamine

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on kirjalik menetlus, mis toimub selleks spetsiaalselt loodud vormide alusel. Vormid on leitavad Euroopa Tsiviilasjade Justiitsatlases - vaata LINK

ning neid on kokku neli:

Vorm A – Nõudevorm
Vorm B – Kohtu taotlus nõudevormi parandamiseks ja/või täiendamiseks
Vorm C – Vastusvorm
Vorm D – Kinnitus Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames tehtud kohtuotsuse kohta.

Vormid on kättesaadavad kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes, sh ka eesti keeles. Need on lihtsalt täidetavad ning koos asjakohaste selgitustega.

Menetluse alustamiseks on vajalik täita vorm A. Täitmine peab toimuma selle kohtu asukohamaa keeles, kes menetlust läbi viib. Enamus liikmesriike aktsepteerivad vorme ka inglisekeelsena.

Tarbijalepingutest tulenevate vaidluste korral on tarbijal (avaldajal) võimalus esitada nõudevorm kas oma elukohajärgsesse kohtusse või kaupleja asu- või tegevuskoha järgsesse kohtusse.

Nõudevormis tuleks esitada nõuet toetavate tõendite kirjeldus ning vormile tuleks lisada asjakohased täiendavad dokumendid. Täiendavaid tõendeid on vajadusel võimalik esitada ka menetluse käigus.

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlemisel kohaldatakse reeglina selle riigi menetlusõigust, kus menetlus läbi viiakse.

Täidetud vorm A tuleb saata pädevale kohtule posti, faksi või elektronposti teel sõltuvalt sellest, millist edastamisviisi pädev kohus aktsepteerib. Sellekohane teave on kättesaadav Euroopa Tsiviilasjade Justiitsatlasest.

2. samm – Esitatud teabe hindamine kohtus

Nõudevormi laekumisel hindab kohus, kas nõue kuulub Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määruse reguleerimisalasse. Kui vaidlus väljub pädevusest teavitab kohus sellest avaldajat. Avaldajal on õigus seejärel oma nõue tagasi võtta või jätkata menetlust vastavas liikmesriigis kohalduva menetlusõiguse kohaselt.

Kui avaldaja poolt esitatud nõue kuulub määruse reguleerimisalasse, hindab kohus esmalt esitatud teabe selgust, piisavust ja põhjendatust. Vajadusel määrab kohus avaldajale täiendava tähtaja nõudevormi täiendamiseks ja/või parandamiseks või nõude tagasivõtmiseks. Selleks kasutab kohus vormi B.

Kui nõue on selgelt põhjendamatu või kui avaldaja ei täienda või ei paranda vormi ettenähtud tähtaja jooksul, lükkab kohus avalduse tagasi.

Kõikide Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames koostatud dokumentide kättetoimetamine toimub üldjuhul tähitud posti teel, mida tõendab kättesaamise kuupäevaga vastuvõtuteatis.

3. samm – Nõude edastamine vastaspoolele

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on üldjuhul kirjalik menetlus. Kohus peab istungi, kui ta peab seda vajalikuks või kui üks pooltest seda taotleb. Kohus võib sellise taotluse ka tagasi lükata. Sellist tagasilükkamist eraldi vaidlustada ei ole võimalik. Istungi pidamise vajadusel võib kohus teha seda videokonverentsina või teisi sidetehnoloogia vahendeid kasutades.

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses ei ole nõutav poolte esindamine advokaadi või mõne muu õigusala esindaja poolt.

Pärast nõuetekohase nõudevormi saamist täidab kohus vormi C ning saadab selle 14 päeva jooksul koos asjassepuutuvate dokumentide koopiatega vastaspoolele. Vastaspool peab vastama kohtule 30 päeva jooksul alates nõude kättesaamisest, täites vormis C selleks ettenähtud osa ning lisades vajadusel ka asjakohased tõendavad dokumendid. 14 päeva jooksul pärast vastaspoolelt laekunud vastust, edastab kohus sellest koopia avaldajale.

Vastaspoolel on õigus vajadusel esitada ka vastunõue täites selleks vormi A. Vastunõude vorm koos asjassepuutuvate dokumentidega saadetakse avaldajale 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest ning avaldajal on aega vastunõudele vastata 30 päeva jooksul.

Kohus teeb asjas otsuse 30 päeva jooksul alates vastuse saamisest vastaspoolelt või avaldajalt. Kui kohus leiab, et on vajalik saada lisateavet, koguda tõendeid või pidada kohtuistung, teeb ta seda samuti 30 päeva jooksul.

Kohtuotsus saadetakse pooltele tähitud postiga vastuvõtuteatisega.

4. samm – Kohtuotsuse täitmine

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses tehtud kohtuotsus on täidetav vaatamata võimalikule edasikaebamisele.

Ühes liikmesriigis Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames tehtud kohtuotsust tunnustatakse ja täidetakse teises liikmesriigis ilma täidetavaks tunnistamise määruse tegemise kohustuseta ning ilma võimaluseta tunnustamist vaidlustada.
Vajadusel annab kohus ilma lisakuludeta kohtuotsuse kinnituse, kasutades selleks vormi D.

Menetluse kulud kannab kaotaja pool, kuid kohus ei mõista siiski võitnud poole kasuks välja kulusid, mis on tehtud vajaduseta või on nõuet arvestades ebaproportsionaalsed.

Kohtuotsuse täitmisel lähtutakse selle liikmesriigi õigusest, kus otsust täidetakse.

Kohtuotsuse täitmist taotlev pool esitab kohtuotsuse ärakirja ning kinnituse (vorm D), mis on vajadusel tõlgitud kohtuotsust täitva liikmesriigi poolt aktsepteeritavasse keelde.

Vaidlused, mille puhul ei saa kasutada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrus ei kohaldu juhtumitele, mis puudutavad:

 • Maksu-, tolli- ja haldusasju;
 • Riigivastutust riigivõimu teostamisel;
 • Füüsiliste isikute seisundit või õigus- ja teovõimet;
 • Abielusuhteid, testamenti või pärimist ning ülalpidamiskohustustest tulenevaid varalisi õigusi;
 • Pankrotimenetlusi, maksejõuetute äriühingute või teiste juriidiliste isikute likvideerimismenetlusi, kohtulikke kokkuleppeid, kompromisse ning muid sarnaseid menetlusi;
 • Sotsiaalkindlustust;
 • Vahekohtumenetlust;
 • Tööõigust;
 • Kinnisvara üürimist või rentimist, v.a. rahaliste nõuetega seotud hagid;
 • Eraelu puutumatust ja isikuõiguste rikkumist, sh. au teotamist.

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse eelised võrreldes tavalise kohtumenetlusega:

 • Lihtne
 • Kiire
 • Vähem kulukas
 • Mugav
   

 

Isikuandmete kaitse Esita infopäring Esita kaebus Kaebuse vorm lennureisijale