Kohtuväline kaebuste lahendamise süsteem (Alternative Dispute Resolution - ADR süsteem) on süsteem, mis on loodud tarbijate abistamiseks väljaspool kohtusüsteemi.

Kaebuste kohtuväline lahendamine

Kohtuvälise kaebuste lahendamise süsteemi ülesandeks on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.

ADR (Alternative Dispute Resolution) süsteemis aitab tavaliselt kas vahekohtunik, vahendaja või lepitaja (ombudsman) pooltel kokkulepet saavutada.

ADR süsteem on võrreldes kohtusüsteemiga:

  • paindlikum
  • arvestab mõlema poole vajadusi
  • odavam
  • kiirem
  • mitteametlikum

Euroopa Liidus on mitusada erinevat ADR-üksust ehk kohtuvälist tarbija kaebuste lahendamise institutsiooni. Nende hulgas leidub nii arbitraaži, lepitusmenetluse, kui ka kaebusteameti põhimõttel töötavaid üksuseid. Teatud riikides on ADR- üksused spetsialiseerunud üksnes konkreetse valdkonna kaebuste lahendamisele nagu finantsteenused, transporditeenused jms. Osades riikides on ADR-üksused loodud lahendama kõikide tarbijalepingutega seotud vaidlusi, nii on see näiteks Eestis. On riike, kus ADR-üksus pakub ka veebipõhist kaebuste lahendamist.  

ADR-üksused võivad olla rajatud riigiasutuste koosseisu, aga ka erasektorisse või tarbijaorganisatsioonide juurde. Liimesriigiti võivad oluliselt erineda ka ADRde tehtud otsused, olles kas:

  • soovituslikud
  • siduvad 
  • siduvad ainult kauplejatele
  • siduvad mõlemale poolele

Andmebaas erinevate EL liikmesriikide ADR-süsteemidest on kättesaadav siit.

Rohkem teavet ADR mehhanismide ning valdkonna õigusloome kohta leiab Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Eestis on tarbijalepingutega seotud vaidluste lahendamisel kohtuväliseks instantsiks Tarbijavaidluste komisjon.
 

Isikuandmete kaitse Esita infopäring Esita kaebus Kaebuse vorm lennureisijale