Korduma kippuvad küsimused

Küsimus: Millistel juhtudel saab EL tarbija nõustamiskeskus mind aidata?
Vastus:
EL tarbija nõustamiskeskus lahendab tarbijate piiriüleseid kaebusi, eeldusel, et kaup või teenus on ostetud Euroopa Liidu piires, lisaks Norras või Islandil. Nõustamiskeskus võtab menetlusse kaebusi, kus müüja ja tarbija ei asu samas liikmesriigis. Kaebuse esitaja peab olema eraisik ehk tarbija, kes on kaupa või teenust ostnud eravajaduseks (väljaspool oma majandus- või kutsetegevust).

Nõustamiskeskuse eesmärk tarbija ja kaupleja vahelise vaidluse korral on saavutada poolte vahel kompromisslahendus. Nõustamiskeskusel puudub pädevus rakendada kaupleja suhtes sanktsioone.
Lisaks konkreetsete kaebuste lahendamisele, pakub nõustamiskeskus tarbijatele nõustamisteenust seoses piiriüleste ostudega või tarbija õigustest Euroopa Liidus.

Keskuse teenused on tarbijale tasuta.

Küsimus: Kuidas käituda, kui teisest liikmesriigist ostetud kauba või teenusega tekivad probleemid (tootel ilmneb puudus või see lakkab töötamast, kaupleja ei täida oma kohustusi vms)?
Vastus:
Hoolimata sellest, millisest EL liikmesriigist ost sooritada, on probleemide ilmnemisel esimeseks sammuks müüjaga ühendust võtta ning talle kirjalik kaebus esitada. Kui tarbijal on müüjaga võimatu ühendust saada või eksisteerib keelebarjäär, mis ei võimalda end müüjale arusaadavaks teha, saab abi saamiseks pöörduda EL tarbija nõustamiskeskuse poole.

Juhul, kui teises riigis asuv müüja ei vasta tarbija kaebusele mõistliku aja jooksul või pakutud lahendus ei rahulda tarbijat, saab tarbija pöörduda kaebusega EL tarbija nõustamiskeskuse poole.

Loe lähemalt - http://www.consumer.ee/kaupade-ja-teenuste-ostmine-el-s/

Küsimus: Millised on kaebuse esitamise tähtajad Euroopa Liidus juhul, kui kaubal ilmneb puudus?
Vastus:
Kõikides liikmesriikides kaupade ostmisel võib arvestada vähemalt kahe-aastase pretensiooni esitamise õigusega kaubal ilmnenud puuduste osas (tulenevalt Euroopa Parlamendi nõukogu direktiivist 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta).

Ebakvaliteetse toote puhul ehk olukorras, kui ostetud kaubal ilmneb puudus, see lakkab töötamast vms, võib müüjalt nõuda vähemalt selle parandamist või asendamist. Kui parandamine ja/või asendamine ei ole võimalik või mõistlik, võib tarbija nõuda lepingu lõpetamist või kauba hinna alandamist. Olenevalt liikmesriigist, kus ost on sooritatud võib siseriiklike õigustega olla tarbijatele antud suuremad õigused, kui eelnimetatud. Seega lahendatakse tarbija kaebust alati konkreetse riigi seadusandlusest lähtuvalt.

Loe lähemalt - http://www.consumer.ee/kaupade-ja-teenuste-ostmine-el-s/

Küsimus: Kuidas käituda kui Internetipoest tellitud ning ettemakstud kaup ei ole lubatud tähtajaks minuni jõudnud?
Vastus:
Olukorras, kus kaupleja ei täida tellimust lubatud aja jooksul, tuleks pöörduda kaupleja poole kirjalikult (soovitavalt E-kirja vahendusel) ning täpsustada, milles asi.

Euroopa Liidu piires tegutseval kauplejal on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 97/7/EÜ juhul kui tarbija ei ole müüjaga kokku leppinud teisiti, kohustus tarbija tellimus täita kõige rohkem 30 päeva jooksul alates päevast, mis järgneb päevale, mil tarbija tellimuse edastas. Juhul kui müüja ei suuda tellimust õigeaegselt täita, peab sellest tarbijale teatama võimalikult kiiresti ja tagastama ettemakstud raha 30 päeva jooksul.

Kui müüja on tarbijat teavitanud sellest, et kauba kättetoimetamine lükkub mingil põhjusel edasi, võib tarbija anda müüjale mingi mõistliku ajalimiidi, mille kestel tuleks tellimus täita. Kui müüja ei suuda selle perioodi jooksul tellimust täita, on tarbijal õigus nõuda lepingu tühistamist ja raha tagasimaksmist. Kui müüja ei tagasta raha 30 päeva jooksul, võib tarbija esitada kaebuse EL tarbija nõustamiskeskusele.

Juhul, kui tellimuse eest oli makstud krediitkaardiga, võib makstud summat tagasi taotleda krediitkaardi väljastanud panga kaudu.

Loe lähemalt - http://www.consumer.ee/e-kaubandus-2/

Küsimus: Mida teha kui lennureisi käigus läheb kaduma pagas?
Vastus:
Kui lennureisi käigus hilineb või läheb kaduma Sinu pagas või lennureisijärgselt avastad, et pagas on rikutud, tuleks esmalt olukorra fikseerimiseks pöörduda viivitamatult tegutseva lennuvedaja või lennujaama pagasileti juurde, kus koostatakse juhtunu kohta raport.

Rikutud pagasi puhul tuleb vedajale esitada kahjunõue 7 päeva jooksul pärast juhtunut, vastasel juhul võib lennuvedaja õigustatult keelduda Sinu pretensiooni läbi vaatamast. Kui aga pagas hilineb või on läinud kaduma, on lennuvedaja poole kahjunõudega pöördumise tähtajaks 21 päeva ajast, mil pagas oleks pidanud Sinuni jõudma.

Pagasi kohta kaebuse esitamisel tuleks vedajale esitada esmalt koopiad juhtunu kohta koostatud raportist, pagasikviitungitest, pardakaartidest ning lisada tuleks esitada ka omapoolne kahjunõue. Võimalusel ärge asendage rikutud või pagasist kadumaläinud asju uutega enne, kui selles osas on konsulteeritud vastutava lennuvedajaga. Pagasi hilinemise, kaotsimineku või rikkumise korral on hüvitise piimääraks 1000 SDR (Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik), mis on ligikaudu 1000 eurot.

Loe lähemalt - http://www.consumer.ee/lennureisija-oigused/