Komisjon parandab 120 miljoni puhkaja õigusi

Euroopa Komisjoni pressiteade:

Suvehooaja alguses võtab Euroopa Komisjon puhkajate tarbijaõiguste parandamiseks meetmed, millega ajakohastatakse puhkusepakette käsitlevaid ELi eeskirju.

1990. aasta ELi direktiiv puhkusepakettide kohta on siiani olnud peamine kaitse ELi puhkajate jaoks. Direktiiviga tagatakse igakülgne kaitse tarbijatele, kes broneerivad valmispuhkusepakette, kuhu on kokku pandud näiteks lennusõit, hotellimajutus ja autorent. Kaitse hõlmab õigust saada teavet selle kohta, kas kõiki teenuseid ikka pakutakse ja kas on tagatud kodumaale tagasisõit juhul, kui reisikorraldaja peaks pankrotti minema.

Reformi ajendiks on suur muutus reisteenuste turul: kodanikud kujundavad üha sagedamini ise puhkuse vastavalt oma soovidele. Brošüürist valmispaketi valimise asemel kasutatakse erinevate reisivõimaluste kombineerimiseks internetti (vt lisa joonist).

Praegusi eeskirju on internetiajastul raske kohaldada, sest tarbijad broneerivad internetis üha sagedamini kohandatud pakette (kas ühelt ettevõtjalt või mitmelt omavahel seotud ettevõtjalt). Ostja ei tea, kas ta saab loota kaitsele, ning ettevõtjal puudub selgus oma kohustustest. 1990. aasta eeskirjade ajakohastamisega sobitatakse pakettreiside direktiiv digiajastusse. Ehk teisisõnu antakse direktiiviga kaitse ka neile 120 miljonile tarbijale, kes ostavad kohandatud reisipaketi.

Reformiga täiendatakse tarbijate kaitset veelgi, suurendades läbipaistvust ja tugevdades kaitset puhuks, kui midagi läheb valesti. Ettevõtjatel on sellest samuti kasu, kuna komisjon tühistab teabe suhtes kehtivad aegunud nõuded, näiteks nõude brošüürid uuesti trükkida või tagada, et riiklikud maksujõuetusevastased kaitsesüsteemid oleks kõikjal tunnustatud.

ELi õigusvolinik Viviane Reding ütles: „1990. aastatel valis enamik eurooplasi brošüürist reisipaketi ning broneeris selle kohalikus reisibüroos. Sellest ajast saadik on Euroopa õigusaktid aidanud kaitsta miljonite eurooplaste muretut puhkuseveetmist. Kuid ajad muutuvad ja meil tuleb eeskirju ajakohastada, et pidada sammu muutuva turuga. Reisipakette käsitlevad ELi eeskirjad tuleb sobitada digiajastusse ning täita tarbijate ootusi. Täna parandame nende miljonite tarbijate kaitset, kes ostavad kohandatud reisipakette. EL tegutseb selle nimel, et puhkajatel oleks turvaline ja rahulik ka siis, kui midagi läheb valesti.”

Transpordivolinik Siim Kallas teatas: „Inimesed vajavad puhkuse broneerimisel selget, läbipaistvat teavet, et nad saaksid teha teadlikke valikuid. Samuti on neil vaja kaitset, et saada oma raha eest kvaliteetset teenust. Tugevdame reisijate kaitset sihtkohtades, et pidada sammu digiajastuga. Uued eeskirjad tähendavad seda, et miljonid puhkajad saavad reisida muretumalt, teades, et neid kaitstakse paremini, kui reis ei suju plaanipäraselt.”

Lisaks sellele, et kehtiv kaitse laieneb kohandatud reisipakettidele, loob reform uusi hüvesid nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele.

Nii tavapäraste kui ka kohandatud reisipakettide ostjate jaoks toob tänane ettepanek kaasa:

 1. rangema hinnalisandite kontrolli (hinnalisandite 10% piirmäär) ning nõude langetada hindu, kui turul esineb samaväärne olukord;
 2. täiustatud tühistamisõigused: tarbijatel on suurem tegutsemisvabadus, kuna lepingut on võimalik lõpetada enne kodust lahkumist, makstes korraldajale mõistliku suurusega hüvitise. Tarbija võib lepingu tasuta tühistada ka enne reisi algust, kui sihtkohas on loodusõnnetus, rahutused või muu samalaadne keeruline olukord, mis võiks puhkust mõjutada, näiteks kui saatkonnad ei soovita sihtkohta reisida;
 3. parem teave kohustuste kohta: tarbijat tuleb teavitada lihtsas ja arusaadavas keeles, et korraldaja vastutab kõikide teenuste nõuetekohase täitmise eest. Praegu tekib lahknevate siseriiklike eeskirjade tõttu olukord, kus vastutav osapool (korraldaja, vahendaja või mõlemad) suunab tarbija teise lepinguosalise juurde ja kumbki neist ei võta vastutust;
 4. parem õiguskaitse: juhul kui reisiteenust ei pakuta nõuetekohaselt, võib tarbija lisaks hindade vähendamisele nõuda hüvitist mis tahes mittemateriaalse kahju eest, eriti juhul, kui puhkus on rikutud;
 5. ühtne kontaktpunkt, juhul kui midagi läheb valesti: tarbijal on võimalik esitada kaebused või nõuded otse jaemüüjale (reisibüroo), kellelt nad oma puhkuse ostsid.

Teiste kohandatud reiside ostjatele toob tänane ettepanek kaasa:

 1. õiguse saada vajaduse korral raha tagasi ja õiguse koju tagasitoimetamisele, kui müüja, transpordiettevõtja või mis tahes muu teenusepakkuja läheb pankrotti puhkuse veetmise ajal;
 2. parema teabe selle kohta, kes vastutab iga teenuse eest.

Ettevõtjatele toob tänane ettepanek kaasa bürokraatia vähenemise ning väiksemad ja madalamad nõuete täitmise kulud:

 1. luuakse võrdsed võimalused eri ettevõtjate jaoks;
 2. kaotatakse iganenud nõuded brošüürid uuesti trükkida, säästes reisikorraldajate ja reisibüroode jaoks seeläbi hinnanguliselt 390 miljonit eurot aastas;
 3. jättes direktiivist välja ärireisid, mille tulemusena loodetakse säästa kuni 76 miljonit eurot aastas;
 4. sätestades ELi-ülesed eeskirjad riiklike maksujõuetusevastaste kaitsesüsteemidega seotud teabe, vastutuse ja vastastikuse tunnustamise kohta, lihtsustades seega piiriülest kaubandust.

Taust

1990. aasta reisipakettide direktiiv (90/314/EMÜ) on üle 20 aasta edukalt kaitsnud valmispuhkusepakettide tarbijaid. See kaitseb puhkusele minevat Euroopa tarbijat ja hõlmab valmispuhkusepakette, milles on ühendatud vähemalt kaks järgmist teenust: 1) transport, 2) majutus, 3) muud turismiteenused, nt ekskursioonid, kui teenused hõlmavad vähemalt 24 tundi või sisaldavad ööbimist.

Kehtiv direktiiv pakub järgmist kaitset: teabele esitatavad nõuded ja reisikorraldajate kohustused seoses reisiteenuste täitmisega. See tähendab seda, et reisikorraldajad peavad tagama paketi kõikide teenuste pakkumise (nt lennusõit ja hotellimajutus) ja nende vastavuse nõutud standarditele ning samuti kaitse (ettemaksete hüvitamine või kodumaale tagasi toimetamine) puhuks, kui reisikorraldaja läheb pankrotti.

Eeskirju tuleb ajakohastada, sest üha rohkem reisijaid koostavad oma puhkusereisi internetis, mis tähendab, et puhkajad ei ole alati kindlad kaitse olemasolus juhul, kui midagi läheb valesti. Ligikaudu 23% tarbijatest broneerivad tavapäraseid puhkusepakette – need juba kuuluvad 1990. aasta ELi reisipakettide direktiivi reguleerimisalasse. Kuid veel 23% ostavad kohandatud puhkusereisi, mille panevad kokku üks või mitu kaubanduslikult seotud ettevõtjat vastavalt tarbijate vajadustele ja eelistustele. Näiteks tarbija broneerib transpordi ja hotelli ühe korraldaja juures, kuid rendib auto sama veebisaidi kaudu, kus ta oma lennu broneeris. Praegu kehtivad eeskirjad kas lihtsalt ei hõlma selliseid võimalusi või teevad seda ebaselgelt, mistõttu ei tea tarbijad täielikult oma õigusi ja kauplejad oma kohustusi (vt lisa joonis 2). Hiljutise uuringu kohaselt arvasid 67% ELi kodanikest ekslikult, et nad on ka selliste reisimisvõimaluste ostmise korral kaitstud.

Reformi eesmärk on seega tagada, et kõik need, kes ostavad kohandatud puhkusereisi, oleks piisavalt kaitstud.

Tänane reform on ulatuslike konsultatsioonide tulemus. Komisjon algatas avaliku konsultatsiooni direktiivi läbivaatamise teemal 2009. aasta novembris (IP/09/1824). Konsultatsioon keskendus võimalikele viisidele, kuidas lahendada reisipakette käsitlevate kehtivate eeskirjade peamisi kitsaskohti.

22. aprillil 2010. aastal korraldas komisjon sidusrühmadega seminari ja 5. juunil 2012 konverentsi sidusrühmade ja liikmesriikidega reisipakettide direktiivi läbivaatamise teemal. 2013. aasta jaanuaris kohtus komisjon tarbijarühmade ja reisitööstuse ettevõtete juhtidega, et arutada reisipakette käsitlevate kehtivate ELi õigusaktide läbivaatamist (MEMO/13/42).

Lisateave

Euroopa Komisjon — reisipakettide direktiiv:
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:
http://ec.europa.eu/reding

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Kontakt:
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)
Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)