Lennureisijad puutuvad igapäevaselt kokku oma õiguste rikkumisega

Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik (European Consumer Centres Network ehk ECC-Net) viis läbi kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ning Norrat ja Islandi hõlmava uuringu, milles analüüsiti tarbijate kaebusi seoses lennureisidega. Antud uuringus osales ka Tarbijakaitseameti juures tegutsev EL tarbija nõustamiskeskus, kes on ühtlasi European Consumer Centres Network liige. Võrgustikku kuuluvad keskused lahendavad tarbijate piiriüleste ostudega seotud probleeme, seega puudutas uuring vaid piiriüleseid kaebusi seoses lennureisidega.

Lennureisija õigusi puudutav uuring analüüsis 2006. aastal 27 erineva Euroopa tarbijakaitsekeskuse menetluses olnud lennureisija õigustega seotud juhtumit, mida laekus 25 liikmesriigi ning Norra ja Islandi peale kokku ligi 5000. Uuringus analüüsitud tarbija kaebused puudutasid nii lendude tühistamist kui hilinemist, samuti reisijate pardale mittelubamist ja pagasi viibimist, kadumist või rikkumist. Enim probleeme seoses reisijate õigusi puudutavate kaebustega on seotud pagasiga (33%), sellele järgnevad kaebused lendude tühistamisega (26%), hilinemise (16%) ning pardale mittelubamisega (7%). Lisaks konkreetsetele lahendamist vajavatele probleemidele, sisaldasid pöördumised väga sageli ka tarbijate nördimust seoses lennufirmade suhtumisega. "Reisijaid häirib kui teabe saamine probleemses olukorras, nagu lennu hilinemine või pagasi viibimine, sõltub vaid reisija initsiatiivist, vedajate poolt oodatakse kliendisõbralikumat ning hoolivamat suhtumist", nentis EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Vaksmaa.

Kuigi Eestis tuleb võrreldes Iirimaa, Rootsi, Saksamaa või teiste suuremate liikmesriikidega, kus tegutsevad ka suuremad lennufirmad, lahendada vähem reisijate õigustega seotud juhtumeid, on probleem aktuaalne ka Eestis. Uuringust nähtub, et lennureisijate õigusi puudutavate kaebuste arv Euroopas on võrreldes 2005. aastaga kasvanud 96%. Samas ei ole alust arvata, et olukord on hüppeliselt halvenenud, pigem on kaebuste kasvu taga asjaolu, et lendude arv on suurenenud, samuti on kasvanud tarbijate teadlikkus oma õigustest, mille tulemusel esitatakse ka rohkem pöördumisi.

Lennureisijate õigusi reguleerib Eurooa Liidus vastav määrus nr 261/2004, mis on otsekohalduv kõikidele liikmesriikidele ning Norras ja Islandil. Lisaks on reisijate õigused sätestatud rahvusvahelise õhuveo ühtlustamise konventsiooni ehk Montreali konventsiooniga.

Euroopa tarbijakaitsekeskuste poolt läbi viidud uuring sisaldab lisaks kaebuste statistikale ja analüüsile ka 34 erinevat soovitust lennureisijate olukorra parandamiseks, samuti konkreetseid näiteid tarbijatega juhtunud olukordadest üle kogu Euroopa. Selline probleemide kaardistamine ning analüüsimine ja nendest lennuvedajate teavitamine aitab loodetavasti kaasa olukorra paranemisele ja tarbijate teadlikkuse tõstmisele, usuvad ECC-võrgustikku kuuluvad keskused. Samuti on antud uuring heaks sisendiks liikmesriikide pädevatele asutustele, kellel on õigus rakendada lennureisija õiguste kaitseks sanktsioone. Eestis on lennureisija õiguste kaitsel rakendusasutuseks Tarbijakaitseamet.

Uuring "Lennureisija õigused: tarbijakaebused 2006 aastal" on kättesaadav inglise keeles SIIT.

Lugupidamisega,
Kristina Vaksmaa 
EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja 
6201 708

 

 

NB! Samal teemal: Katrin Saks: lennusõit ei ole alati ajavõit