Lisavõimalus piiriüleste probleemide lahendamisel

Soodsate ostude jahtimine piiri tagant on tarbijate jaoks hea võimalus leida „parim pakkumine” kogu ELi siseturul. Ostude tegemine internetis hõlbustab soodsaid tehinguid veelgi. Mõnikord võivad asjad aga viltu minna: kaupade või nende kättetoimetamisega võib tekkida probleem. Keeruliste, kulukate ja aeganõudvate õiguslike menetluste vältimiseks lihtsustab Euroopa Liit Euroopa tarbijate juurdepääsu õigusemõistmisele, et nad saaksid tulemuslikult oma õigusi kasutada. Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on üks võimalus piiriüleste vaidluste lahendamiseks selliste juhtumite puhul, kus tegemist on 2000 euro või sellest väiksema summaga.

Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku (ECC-Neti) uuest, täna avaldatud aruandest ilmneb aga, et nimetatud kasutajasõbralikku menetlust, mis on kättesaadav olnud juba 2009. aasta 1. jaanuarist, kasutatakse sageli liiga vähe. Põhjuseks on ilmselt see, et kohtunikel ei ole menetluse kohta infot. Komisjon tahab nüüd selle takistuse kõrvaldada.

Peamised järeldused

Vähene teadlikkus ja vajakajäämised kohtuotsuste täitmises endiselt peamised takistused

2010. aastal uuriti Euroopa tarbijakeskustes (European Consumer Centres – ECCs) 27 liikmesriigis Itaalia ECC juhitud projekti raames, kuidas Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on tegelikkuses toiminud. Leiti, et menetlusest ei tea suurt midagi ei tarbijad ega ka kohtunikud. Ehkki Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus ise on põhimõtteliselt lihtne ning selle eest raha ei küsita, venitab kohtus kaotanud osapool sageli menetlusest tuleneva kohtuotsuse täideviimist. Sellest tulenevalt viiakse piiriüleselt täide tegelikult ainult väike osa tarbijate kodumaal asuvates kohtutes tehtud positiivsetest otsustest. Kui otsuse täideviimiseks müüja või vahendaja asukohariigis ning vastavalt selle riigi seadustele tuleb võtta meetmeid, jätavad tarbijad sageli menetluse katki, sest siseriikliku jõustamise protsess on keerukas ja võib ka kalliks maksma minna.

Vajadus tõhusama väiksemate kohtuvaidluste menetluse järele jätkuvalt ilmne

Siseturgudel on ligikaudu 20% Euroopa tarbijatest teatanud viimase 12 kuu jooksul tekkinud probleemidest mõne kauba, teenuse, jaemüüja või teenuseosutajaga. Kahjude keskmine hinnanguline väärtus on 375 eurot juhtumi kohta. 60% küsitletud tarbijatest jõudis neid rahuldava lahenduseni otse müüjaga suheldes, kuid ülejäänud 40% ei saanud mingit õiguskaitset. Neist 25% ei esitanud kaebustki. Tarbijaid, kes ettevõtteid vaidluste korral kohtusse kaebavad, on väga vähe (viimase 12 kuu jooksul probleemidega kimpu sattunutest kõigest 2%). Paljude sõnul ei esitanud nad kaebust sellepärast, et tegemist oli liiga väikeste rahasummadega (26%), nad arvasid, et menetlus on ostusummaga võrreldes liiga kallis (13%) või võtab liiga palju aega (12%).

Järgmised sammud

Euroopa Komisjon töötab koos liikmesriikidega selle nimel, et tagada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse rakendamine ja sellealase teabe levimine. Enam tarbijaid peaks menetlusest teadlikud olema ning seda kasutama. Eelkõige on komisjonil kavas:

  • teha koostööd kohtuasutustega menetlusest teadlikkuse tõstmiseks;
  • anda 2012. aastal välja tarbijatele ja õigusala töötajatele praktilist abi pakkuv juhend; 
  • tõsta teadlikkust olemasolevatest standardvormidest ning teha teave Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu kättesaadavaks 22 ELi ametlikus keeles, et lihtsustada nõude esitamist ja tutvustada menetluskorda;
  • teha koostööd ECCdega menetluse aktiivseks propageerimiseks tarbijate ja kohtunike seas;
  • innustada ECCsid andma tarbijatele konkreetset abi Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kasutamiseks üksikjuhtudel;esitada menetluse teostamise (sealhulgas kohtukulude, menetluse kiiruse ja selle kasutamise lihtsuse) hindamisaruanne ning vaadata vajadusel Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus uuesti läbi, et muuta see tarbijate jaoks tõhusamaks, näiteks tõstes praegust 2000-eurost piirsummat, et oleks võimalik esitada suuremaid nõudeid, või lihtsustades nõude esitamise standardvorme.

Positiivne näide menetluse toimimise kohta
Austria tarbija tellis Saksamaa veebisaidilt surfamisrõivastust ja tegi pangaülekandega 228 euro suuruse ettemaksu. Müüja ei saatnud talle kaupa ega tagastanud ka ostusummat. Saksamaal asuva Euroopa tarbijakeskuse soovitusel algatas tarbija Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse. Linzi linnas asuv pädev Austria kohus tegi tarbija kasuks otsuse, mille viisid täide Saksamaa ametivõimud Charlottenburgis. Seejärel hüvitati tarbijale ostusumma.

Taust
Euroopa väiksemate kohtuasjade menetlus (määrus (EÜ) nr 861/2007) on loodud juurdepääsu parandamiseks õigusemõistmisele. Selleks on lihtsustatud tsiviil- ja kaubandusasjade väikseid nõudeid käsitlevate piiriüleste kohtuvaidluste lahendamist ja vähendatud kulusid. Tegemist on Euroopa Liidu õiguspoliitika raames vastu võetud meetmega, mille peamine eesmärk on aidata tarbijaid nende õiguste kasutamisel ning tagada juurdepääs õiguskaitsele piiriüleste juhtumite korral. Meedet hakati kohaldama 1. jaanuaril 2009.

„Väiksemad kohtuvaidlused” on juhtumid, mille puhul on tegemist 2000 euro suuruste või väiksemate summadega intressi, kulusid ja muid kõrvalnõudeid arvestamata (ajahetkel, mil nõudevorm pädeva kohtu poolt vastu võetakse). Otsus tehakse tarbija elukohariigis või kohtusse kaevatud ettevõtte asukohariigis, kui tarbija seda soovib. Otsus kaitseb tema menetlusõigusi ja kuulub kohe täideviimisele kaotanud osapoole riigis ning mis tahes muus ELi riigis. Menetlus viiakse läbi peamiselt kirjalikul teel eelnevalt kindlaksmääratud vormide abil. Poolte esindamine advokaadi poolt ei ole kohustuslik. Alates 2013. aastast saavad umbes viie-kuue pilootriigi tarbijad täita väiksemate kohtuvaidluste avaldusi ning viia kogu kohtumenetlus läbi veebis Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu. Standardvormide elektroonilised versioonid on juba veebis kättesaadavad (ELi 22 ametlikus keeles).

Lisateave