Piiriülest ostmist usaldatakse enam, kui seda on korra proovitud

Allikas. Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni täna avaldatud kevadises tarbijaturu tulemustabelis kajastub selgelt tarbijate olukorra paranemine pea kõigis ELi riikides pärast 2009. aasta järsku langust. Tarbijatingimuste aastaindeks arvestab muu hulgas tarbijate usaldust ametiasutuste, vabaühenduste ning jaemüüjate vastu ning tarbijat puudutavate vaidluste tõhusat lahendamist. Tulemustabel osutab ka kasvavale lõhele sisemaise ja piiriülese e-kaubanduse vahel, seda hoolimata asjaolust, et piiriülese kaubanduse puhul on nii kaubavalik kui ka hinnasääst suurem. Uuringus tõdeti, et tarbijad usaldavad piiriülest ostmist palju enam, kui on seda korra proovinud. Piiriülese e-kaubanduse tõsised takistused on seotud pakkujatega, võrreldes 2009. aastaga on piiriüleste kauplejate arv vähenenud.

Euroopa Komisjoni tervishoiu- ja tarbijapoliitika volinik John Dalli ütles: „Tahan kiita kõiki liikmesriike, kes on jätkuvalt investeerinud tarbijasõbralikku keskkonda neil rasketel aegadel. Oleme jõudnud pöördepunkti, ELi tarbijate usaldus tarbijakaitseinstitutsioonide vastu on taas endisel tasemel.” Ta lisas: „Samuti rõõmustab mind, et tarbijad ei pelga piiriülest ostmist, kui on seda korra proovinud. Kuid tulemused näitavad samas, milline töö seisab ees, et Euroopa majanduse ning Euroopa tarbijate ja ettevõtete huvides kõrvaldada veel allesjäänud takistused.”

Tulemustabel

Tarbijaturu tulemustabel näitab, millised on ELi tarbija jaoks ühtse turu toimimise eelised ja puudused, võttes arvesse kaubavalikut, hinda ning tarbijate rahulolu. Tarbijaturu tulemustabeli kevadväljaandes jälgitakse jaeturu integreerumist ja tarbijate olukorda riigiti.

Tulemustabeli andmed põhinevad tarbijate ja jaemüüjate küsitlustel ning samuti statistilistel andmetel (nt sissetuleku tasemete kohta).

Põhijäreldused

Tarbijate olukorra areng riigiti

Tarbijatingimuste indeksi kindlaksmääramisel võetakse arvesse vaidluste ja kaebuste lahendamise tõhusust, tarbijate usaldust ametiasutuste, jaemüüjate, reklaamijate ja tarbijakaitseorganisatsioonide vastu, samuti õigusaktide kvaliteeti.

2010. aasta tarbijatingimuste indeks näitab, et tarbijate olukord on pärast 2009. aasta järsku langust taas paranenud ning enamik riike on jõudnud 2008. aasta tasemele või selle ületanud.

Edukamad riigid parimate näitajatega on Ühendkuningriik, Iirimaa, Luksemburg, Austria, Soome, Madalmaad, Itaalia, Taani, Saksamaa, Belgia ja Rootsi, mis kõik ületavad ELi keskmise taseme.

E-kaubanduse lõhe

Tulemustabel näitab jätkuvat kasvu omamaises e-kaubanduses – 2010. aastal on 36% ELi tarbijaist teinud interneti-oste kodumaistelt müüjatelt (34% 2009. aastal).

Samas kasvab piiriülene e-kaubandus väga aeglaselt (9% 2010. aastal, 8% 2009. aastal), seda hoolimata asjaolust, et varasemate uuringute alusel on piiriülese kaubanduse puhul nii kaubavalik kui ka hinnasääst suurem. Tuleb tõsiselt pingutada, et saavutada Euroopa digitaalarengu tegevuskavas seatud eesmärgid (20% aastaks 2015).

Internetikaubandus ühtsel turul: tarbijate hoiakud vs kogemused

Tarbijate hoiakud näivad olevat peamiseks takistuseks piiriüleses e-kaubanduses. Tarbijatest, kes ei ole sooritanud piiriülest ostu on:

  • 62% mures varguse ja pettuste pärast;
  • 59% ei tea, kuidas toimida probleemide ilmnemisel;
  • 49% pelgab võimalikke kättetoimetamisprobleeme.

Samas on need mured vähemolulised tarbijate jaoks, kes on ise piiriülese ostu sooritanud ( vastavalt 34%, 30% and 20%). Tarbijaist, kes on ise piiriüleselt kaupa ostnud, usaldab 61% võrdselt sisemaist ja piiriülest ostmist võrreldes kogu elanikkonna 33%-ga.

Piiriülene e-kaubandus näib olevat vähemalt sama usaldusväärne kui sisemaine e-kaubandus:

  • ainult 16% piiriüleseid oste hilines (18% sisemaiseid);
  • 5%-l juhtudest ei jõudnud piiriülene toode kohale (6% sisemaise ostu puhul).

Tulemuste põhjal võib järeldada, et äärmiselt oluline on anda paremat teavet piiriülest kaubandust käsitlevate juhiste ning jõustamise ja hüvitamise mehhanismide kohta. Muu hulgas on olemas tarbijakaitsealane koostöövõrgustik, mis ühendab endas riikide täitevasutusi, ning Euroopa tarbijakeskused, mis jagavad tarbijale tasuta teavet ja nõu ühtsel turul ostmise kohta.

Peamised takistused piiriüleses e-kaubanduses on seotud pakkujatega.

Nende jaemüüjate hulk, kes müüvad teistesse ELi riikidesse, langes 2010. aastal 22%-ni (25% 2009. aastal) hoolimata sellest, et piiriülese kaubanduse hüved on märkimisväärsed: 56% jaemüüjate hinnangul on 10% nende e‑kaubanduse tuludest pärit teistest ELi riikidest.

Komisjon seab eesmärgiks lõpetada turgude killustatus, toetudes muu hulgas hiljuti vastu võetud ühtse turu aktile.

Tarbijate ostuvõime

2009. aastal vähenesid nii kasutada jääv sissetulekuosa (tasuta teenused maha arvatud) kui ka kodumajapidamiste tarbimine enamikes ELi maades.

Võttes arvesse nii keskmist sissetulekut kui ka hinnataset, on tarbijate võimalused endale tooteid ja teenuseid lubada ELis riigiti väga erinevad.

Haavatavas olukorras olevate tarbijate osakaal erineb samuti riigiti, kuid hoolimata 2009. aasta kriisist ei halvenenud enamikes riikides nende olukord märgatavalt.

Täielik tulemustabel: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS