Hea on teada, et tarbijakaitset puudutavate direktiividega on kõikides liikmesriikides tagatud minimaalne kaitsetase, mida kõik EL riigid peavad tarbijale pakkuma.

Euroopa Liidu seadusandlus

Otsekohalduvad määrused

Euroopa Liidu määrused muutuvad vastuvõtmisel liikmesriikidele siduvaks ning kehtivad võrdselt kõikides liikmesriikides. EL määruseid siseriiklikesse õigusaktidesse ümber ei kirjutata.

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1107/2006 puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 889/2002 lennuettevõtja vastutuse kohta õnnetusjuhtumi puhul
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 524/2013, tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta

Euroopa Liidu direktiivid

Euroopa Liidu direktiivid suunavad liikmesriikide seadusandlust välja töötavate organite tööd, kes peavad määratud ajaks vastavad muudatused olemasolevatesse seadustesse sisse viima. Kõik tarbijakaitset käsitlevad Eesti õigusaktid on tänaseks harmoneeritud ning vastavad EL nõuetele. Tarbija suhetes ettevõtjaga ei saa aga viidata otseselt direktiivile, vaid peab tuginema juba vastavate muudatustega riiklikule seadusandlusele.

Tarbijakaitset puudutavate direktiividega on kõikides liikmesriikides tagatud minimaalne kaitsetase, mida kõik EL riigid peavad tarbijale pakkuma. Samas on liikmesriikidel võimalus seada sisse direktiivist karmimaid tingimusi ning pakkuda tarbijale kõrgemat kaitsetaset. Siinkohal on ära toodud olulisemad tarbijakaitsealased direktiivid, mis sätestavad tarbijakaitse miinimumtaseme Euroopas. Samas tasub meeles pidada, et seadusandlus võib siiski riigiti pisut erineda.

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 199/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/6/EÜ tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/122/EÜ tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi ja vahetuslepingute teatavate aspektidega
 • Nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ tarbija kaitsmise kohta väljaspool äriruume sõlmitud lepingute korral
 • Nõukogu direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes
 • Nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul
   

 Konventsioonid

 

Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele