Turism Euroopas: Prantsusmaa hotellide vastutus

Prantsusmaa on igal aastal reisisihtkohaks üle 70 miljonile turistile. Paljud neist eelistavad veeta oma puhkuse hotellides, mis peaksid vastama kõikidele tingimustele, kindlustamaks neis mugava ja meeldiva peatumise. Kahjuks võib siiski juhtuda, et Teie meeldiva puhkuse hotellis katkestab kas vargus või Teie isiklike asjade kahjustamine. Paljud inimesed ei pööra sellistel juhtudel tähelepanu hotellipoolsele vastutusele, mille kohaselt on hotell kohustatud hüvitama oma klientidele tekitatud kahju. See seadusest tulenev kohustus on sundinud hotelle ostma vastavat omapoolset kindlustust, mis katab enamikel juhtudel tekitatud kahju.

Piiratud vastutus.
Hotellipoolne vastustus on piiratud. Eksisteerivad teatud tingimused, mis on seotud vara kahjustamise ohvriks langenud isiku õigustega ja vajavad täpsemat määratlemist.

Ohver:
Ohver peab olema klient, kes peatub hotellis vähem kui kolm kuud. Hotell ei tohi paikneda samas piirkonnas kui kliendi elukoht.

Hotell:
Termin “hotell” hõlmab endas nii termineid “auberges” kui ka “chambered d´hotes”. Laagriplatsid ei mahu mõiste “hotell” alla ja seega ei kehti nende puhul ka reeglid, mis määravad hotellide vastutuse määra.

Isiklikud asjad:
Seadus hõlmab kogu kliendi liikuvat vara, kaasa arvatud auto. Siiski ei hõlma seadus kliendi lemmikloomi.

Vargus või kliendile varalise kahju põhjustamine peab toimuma hotelli haldusalas: Hotelli haldusalaks on kõik hotelli hooned, samuti ka hotellile kuuluvad sõidukid ning parklad. Antud juhul vastutab hotell nii kliendi auto kui ka kõikide esemete eest, mis kliendil autos olid.

Hotellil on väga raske vastutusest vabaneda:
Hotell ei saa enda vastutusest vabastamiseks tuua ettekäändeks kolmandate isikute sekkumist. Ainsad võimalikud juhud vastutusest vabanemiseks on määramatud jõud või väga suur kliendipoolne eksimus: mõlemat mainitud juhtu on väga raske tõestada. Vältimaks hotellipoolse vastutuse vähendamist kompensatsiooni maksmisel, tuleb kliendil võtta tarvitusele ennetavad abinõud oma vara kaitsmisel: mitte kunagi ei tohi jätta oma isiklikke esemeid järelvalveta või väga nähtavatesse kohtadesse jne.

Hotelli vastutuse määr on teatud juhtudel piiramatu:
See tingimus kehtib eriti juhtudel, kui klient usaldas oma vara teadlikult hotelli hoole alla, paigutades selle näiteks hotelli seifi. Sellistel puhkudel tuleb kliendile väljastada tšekk, kui seda siiski ei tehta, tuleb kliendil seda ise küsida. Tšeki olemasolu korral on varguse puhul tunduvalt lihtsam tõestada seifi paigutatud vara olemasolu.

Hotelli vastutus on kohustuslik:
Hotell ei saa lepinguliselt vähendada või eitada oma vastutuse määra. Siltidel, mis ripuvad mõningates hotellides, teatades, et hotell ei vastutata varastatud esemete eest, ei ole õiguslikku alust. Samuti on võimatu keelduda kliendi palvest hoiustada kliendi isiklikke esemeid ilma mõjuva põhjuseta. Mõjuvaks põhjuseks võib olla vaid hoiustatava eseme ohtlikkus. Eseme väärtus ei ole mõjuv põhjus.

Tõestamine:
Varguse või isikliku eseme kahjustamise korral peab klient tõestama, et ese asus tõepoolest hotelli haldusalas ja kahju põhjustati teise isiku poolt. Hoolimata asjaolust, et tõestamiseks võib kasutada kõiki vahendeid, ei pruugi see alati lihtsaks osutuda. Samuti tuleb kliendil tõestada varastatud eseme väärtust. Igasuguste tšekkide või arvete koopiad võivad osutuda siinkohal väga kasulikuks.

Järeldused:
Hotelli vastutus on hõlpsalt määratletav. Praktilises elus võib kompensatsiooni sissenõudmine vahel siiski suhteliselt raskeks osutuda, kuna kliendile põhjustatud kahju tõestamine on tihti keerukas – ei suudeta esitada piisaval hulgal tõendeid kahju tekitamise kohta.

Mõned vihjed:

  • Ärge jätke isiklikke esemeid järelvalveta. Olge valvas.
  • Hoiustage oma väärisasjad hotelli seifis ja küsige selle kohta ka tšekk.
  • Informeerige hotelli otsekohe endale põhjustatud kahjust või vargusest.
  • Niipea kui võimalik, tuleks vormistada avaldus juhtunu kohta ka lähimas politseijaoskonnas.
  • Püüdke jõuda hotelliga mõlemaid osapooli rahuldavale kokkuleppele.