Võrguneutraalsus ja rändlustasude kaotamine

Teisipäeval Euroopa parlamendis lõpphääletusel vastu võetud telekommunikatsioonipaketiga keelustatakse rändlustasud mobiiltelefoni kasutamisel teistes ELi riikides alates juunist 2017 ja kehtestatakse selged põhimõtted interneti ligipääsule.
 
Rändluskõnedele rakendatavad lisatasud, mis kaasnevad mobiiltelefoniga teistes ELi riikides helistamisel, tekstisõnumite saatmisel ja interneti kasutamisel, keelustatakse 15. juunist 2017.a.
 
Alates 30. aprillist 2016. a. ei tohi rändlustasud ületada:
  • €0.05 minuti eest helistamisel 
  • €0.02 tekstisõnumite saatmise eest,  
  • €0.05 kasutatud megabaidi eest interneti kasutamisel 
 
Rändlusteenuse pakkujal on siiski võimalik erandjuhul riiklikule reguleerivale asutusele esitada taotlus minimaalse lisatasu rakendamiseks.
 
Selleks, et kaitsta teenusepakkujaid teenuste kuritarvitamise nagu näiteks "püsiva rändluse" eest, oleks teenusepakkujatel teatud juhtudel võimalik kehtestada väike lisatasu vastavalt "õiglase kasutamise" põhimõttele, mis ei tohiks olla suurem kui praegused  rändlustasud. Sellise võimaluse defineerivad detailselt Euroopa Komisjon ja sideturu regulaatorid.
 
Vaba ligipääs internetile
 
Uute reeglite kohaselt peavad internetiühenduse teenuse osutajad käsitlema kogu andmeliiklust ühtmoodi, ilma diskrimineerimise, piiramise või sekkumiseta ning sõltumata selle saatjast ja vastuvõtjast, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kohtu korralduse täitmiseks, seaduste täitmiseks, võrgu ülekoormuse korral või selleks, et ära hoida küberrünnakuid.
 
Samuti peavad internetiühenduse teenuse osutajad andma selget ja arusaadavat selgitust internetiühenduse teenuste tavapärase kiiruse kohta, võrreldes väljareklaamitud alla- ja üleslaadimiskiirusega. Oluliste kõrvalekaldumiste puhul saavad tarbijad kasutada õiguskaitsevahendeid, sh õigust lepingut lõpetada või saada kompensatsiooni. Riiklikud reguleerivad asutused otsustavad sellisel juhul kas toimunud kõrvalekaldumine on lepingu rikkumine või mitte.
 
*********************************
 
 
Eesti saadikute kommentaarid:
 
Tunne Kelam: " Elektroonilise side ühtse turu pakett on põhjalikult ette valmistatud kõigi osapoolte koostöös. Selle vastuvõtmine annab võimaluse kaotada EL-sisesed rändlustasud aastaks 2017 ning rakendada esmakordselt neti neutraalsuse põhimõtet. Viimane on üks vajalik eeltingimus ühtse digitaalse turu käivitamiseks. Uute paranduste vastuvõtmine peataks kogu protsessi ettenähtamatuks ajaks. Kuid EP hakkab kõrgendatud tähelepanuga jälgima võimalikke võrdsuse rikkumise juhtumeid ja astub siis vajalikke samme olukorra parandamiseks."
 
Marju Lauristin: " Telekomi paketi suhtes tahaksin rõhutada, et sellel otsuse on väga oluline tagatis digitaalse ühisturu arengule, see loob eeldused kõigile võrguteenuste kasutajate võrdväärsele kohtlemisele sõltumata nende asukohast ja tagab,  et teenuste vahendajad  ei saa kuritarvitada oma positiooni ega lepingutega piirata interneti kasutajate õigust vabalt informatsiooni saada ja levitada."
 
Kaja Kallas: " Rändlustasud ei lase inimestel vabalt suhelda, seega on rändlustasude kaotamine ühisturu toimimiseks vajalik. Netineutraalsus on aga veelgi ulatuslikum teema. Internet loodi mõttega, et oleks avatud platvorm kommunikatsiooniks ja innovatsiooniks. Kui me ei taga, et internetis kedagi ei diskrimineerita, siis võib tekkida kahekiiruseline internet, kus eelistatud on need, kes maksavad. "
 
Urmas Paet: " Lisaks rändlustasude keelustamisele alates 2017. aasta juunist, on teiseks oluliseks edasiarenguks ELi üleste selgete põhimõtete kehtestamine interneti ligipääsule. See tagab, et ei toimuks diskrimineerimist internetiteenuste vahel."
 
Yana Toom: "Euroopa Parlamendi ALDE fraktsioon on ka varem väljendanud aktiivset poolehoidu roaming´u tasude kaotamisele.  Ühisturg Euroopas eksisteerib aastaid, ning on ebamõistlik jätkata piiride säilitamisega seal, kus elu ise on nende vajaduse tühistanud. Näiteks, et kui 2007. aastast andmete allalaadimine Euroopa Liidus odavnes pea kümnekordselt, siis andmeside rändlusteenuse turg kasvas rohkem kui 650%. Piirangute kadumine teistes riikides telefoniga rääkimisel on vajalik ettevõtete jaoks toimimaks ühisel turul, sellest võidavad otseselt kõik tarbijad, seetõttu toetan seda algatust."
 
Indrek Tarand: " Rändlustasude osas toimub selline poliitiline näitemäng, et kaotame ära sõna "rändlustasud" aga asi ise jääb alles "surcharge" nime all. Lühikeses perspektiivis kiirendaks antud pakett natuke hindade langemist, kuid pikas perspektiivis mängiksime maha võimaluse rändlustasud päriselt ära kaotada, võimaluse mis praeguses regulatsioonis veel olemas on. Netineutraalsuse osas on võtmetähatusega parandusettepanekud sest algtekst lubaks erinevate teenuste ja tegevuste vahel diskrimineerimist. "